เอมหยวก ศิริสุภา, มีทรัพย พัชราวลัย, and วิริยะสุมน ศุภลักษณ. “การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 1 (July 1, 2014): 110–120. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047.