คลี่สุนทร อธิปัตย์. “การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”. Life Sciences and Environment Journal 15, no. 1 (July 1, 2014): 21–31. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037.