เชี่ยวชาญวิทย์ ดวงรัตน์. “การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ”. Life Sciences and Environment Journal 2, no. 1-2 (March 28, 2014): 111–115. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17402.