เอกวิริยะกิจ สมบุญ. “การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี”. Life Sciences and Environment Journal 2, no. 1-2 (March 28, 2014): 102–110. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17401.