ตั้งตระการพงษ์ นิสิต. “สุนัขบางแก้ว”. Life Sciences and Environment Journal 2, no. 1-2 (March 28, 2014): 88–93. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17398.