ฉิมภู่ ดาวัลย์. “ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”. Life Sciences and Environment Journal 2, no. 1-2 (March 28, 2014): 82–87. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397.