ก่องตาวงษ์ วิชาญ. “หัววัดสนามแม่เหล็ก”. Life Sciences and Environment Journal 4, no. 1-2 (March 28, 2014): 53–66. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374.