จันทร์อรุณ กุลยา. “การอบแห้งและการถนอมอาหาร”. Life Sciences and Environment Journal 4, no. 1-2 (March 28, 2014): 41–52. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373.