จันทร์อรุณ กุลยา. “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ”. Life Sciences and Environment Journal 1, no. 1-2 (March 28, 2014): 133–140. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371.