แม้นมณี สมหมาย. “การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์”. Life Sciences and Environment Journal 4, no. 1-2 (March 28, 2014): 35–40. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370.