ธรรมพงษา สมพงษ์. “คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์”. Life Sciences and Environment Journal 4, no. 1-2 (March 28, 2014): 33–34. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369.