วิจารณกุล อุไรวรรณ. “ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน”. Life Sciences and Environment Journal 1, no. 1-2 (March 28, 2014): 117–124. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367.