ก่องตาวงษ์ วิชาญ. “ของเก่าหรือของเก่าๆ”. Life Sciences and Environment Journal 1, no. 1-2 (March 28, 2014): 100–110. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363.