- ฝ่ายส่งเสริมปลูกสร้างและบำรุงป่า. “ป่าชุมชน”. Life Sciences and Environment Journal 1, no. 1-2 (March 28, 2014): 44–52. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17350.