ศรีโสภา อนงค์, and พรมศิลา วรพรรณ. “หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก”. Life Sciences and Environment Journal 8, no. 1-2 (March 20, 2014): 96–99. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180.