คุ้มนก ชนิกานต์. “ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม”. Life Sciences and Environment Journal 8, no. 1-2 (March 20, 2014): 84–90. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177.