จันทร์อรุณ กุลยา. “กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”. Life Sciences and Environment Journal 6, no. 1-2 (March 20, 2014): 67–72. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161.