บ่อคำ รัตนพร. “สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล”. Life Sciences and Environment Journal 6, no. 1-2 (March 20, 2014): 49–53. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157.