สังขวดี กฤติกา. “เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว”. Life Sciences and Environment Journal 9, no. 1-2 (March 20, 2014): 51–57. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152.