ภู่พัฒน์วิบูลย์ สว่าง. “น้ำมันจาก ‘ สบู่ดำ ’ ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง”. Life Sciences and Environment Journal 6, no. 1-2 (March 20, 2014): 1–3. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136.