โพธิ์ศรี เชิดชัย. “เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)”. Life Sciences and Environment Journal 8, no. 1-2 (March 20, 2014): 62–73. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129.