มาตรมูล ไกรลาส. “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ”. Life Sciences and Environment Journal 7, no. 1-2 (March 20, 2014): 68–73. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128.