คำเตจา สมบูรณ์. “แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก”. Life Sciences and Environment Journal 7, no. 1-2 (March 20, 2014): 54–56. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121.