บุญยะรัตน์ ฤดีวรรณ. “หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา”. Life Sciences and Environment Journal 8, no. 1-2 (March 20, 2014): 31–34. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114.