ทองพูน เฉลิมพร, เหลี่ยวเรืองรัตน์ บุญสม, เหลี่ยวเรืองรัตน์ สายสุนีย์, and เทาว์เซนด์ อลัน. “การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence”. Life Sciences and Environment Journal 8, no. 1-2 (March 20, 2014): 13–22. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107.