อินทร์ทอง ภาวินี. “ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)”. Life Sciences and Environment Journal 11, no. 1-2 (March 20, 2014): 70–77. Accessed May 23, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075.