เสมาขันธ์ ชุมพล. “รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)”. Life Sciences and Environment Journal 10, no. 1-2 (March 20, 2014): 97–104. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066.