ปารีศรี รติวัฒน์. “เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร”. Life Sciences and Environment Journal 10, no. 1-2 (March 20, 2014): 88–96. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064.