พุทธาภิบาล ปริญญา. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว”. Life Sciences and Environment Journal 11, no. 1-2 (March 20, 2014): 31–41. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063.