อยู่มี พิทักษ์. “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1”. Life Sciences and Environment Journal 11, no. 1-2 (March 20, 2014): 20–25. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058.