น้อยโขง วราภรณ์, สังโยคะ สุขสมาน, and แสงสุข จเร. “วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A Study on Species Diversity of Fishes and Helminthic Infection of the Fishes in Kaew-Noi Bam-Rungdan Dam, Phitsanulok Province”. Life Sciences and Environment Journal 11, no. 1-2 (March 20, 2014): 10–19. Accessed May 24, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052.