ศรีธาวิรัตน์ ธันวดี. “การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”. Life Sciences and Environment Journal 10, no. 1-2 (March 20, 2014): 34–45. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050.