ทองรอด วีณา, ลิ้มสุวรรณ ทัศนีย์, and ฉัตราภรณ์ สุภาพ. “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์”. Life Sciences and Environment Journal 10, no. 1-2 (March 20, 2014): 22–33. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049.