ฉิมจารย์ อรชร. “‘คาร์บอนเครดิต’ ธุรกิจขายมลพิษ”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 1 (March 20, 2014): 103–110. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045.