สุภาวงศ์ สุขสันต์, and วชิระวงศกร ปิยะดา. “คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 1 (March 20, 2014): 72–85. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043.