เสมาขันธ์ ชุมพล. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 13, no. 2 (March 20, 2014). Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17041.