หินเธาว์ บุษบา, วัฒนชัยยิ่งเจริญ เดช, and เลิศสุวรรณไพศาล ประกรณ์. “ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 2 (March 20, 2014): 102–111. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031.