บ่อคำ รัตนพร. “การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 1 (March 20, 2014): 35–41. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028.