บุตรเอก กรรณิการ์, แก้วเงา สุวิมล, and วชิระวงศกร ปิยะดา. “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 2 (March 20, 2014): 74–90. Accessed May 28, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025.