นาคขุนทด มลิวรรณ. “การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน”. Life Sciences and Environment Journal 12, no. 2 (March 20, 2014): 60–73. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022.