โพธิ์ศรี เชิดชัย. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 14, no. 1 (March 20, 2014). Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17012.