มากสาคร อาทิตยา. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. Life Sciences and Environment Journal 14, no. 1 (March 20, 2014): 42–52. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999.