ศรประเสริฐ รัฐพล, นอแสงศรี ภากร, and หัมพานนท์ อนงคณ์. “ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago Denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum Gloeosporioides และ Fusarium Oxysporum”. Life Sciences and Environment Journal 13, no. 1 (March 20, 2014): 42–47. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992.