จองไพจิตรสกุล รัตนาภรณ์. “ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ”. Life Sciences and Environment Journal 14, no. 1 (March 20, 2014): 25–31. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987.