พริกบุญจันทร์ พิมพ์ชนก. “การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย”. Life Sciences and Environment Journal 13, no. 1 (March 20, 2014): 27–33. Accessed May 19, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986.