เพชรศรี สหณัฐ, and จงจิตวิมล ธัชคณิน. “มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก”. Life Sciences and Environment Journal 14, no. 1 (March 20, 2014): 13–24. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985.