บุณยะรัตเวช อานนท์. “การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน”. Life Sciences and Environment Journal 14, no. 1 (March 20, 2014): 5–12. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981.