จงจิตวิมล ธ. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 17, no. 2, Nov. 2016, p. -, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411.