บดีรัฐ โ. “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 1, Apr. 2016, pp. 20-31, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271.