วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส., and ช่วยปุ่น เ. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal, vol. 16, no. 2, May 2016, pp. 167-7, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325.